Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

INTRO

Artikel 1. Definities

1.1. Studio PIPPA is gevestigd in de Pierrette Cuelenaerestraat 13, 9041 Oostakker en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0748 991 933.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio PIPPA een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan : het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / Uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio PIPPA zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio PIPPA alleen bindend indien en voor zover deze door Studio PIPPA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Studio PIPPA is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen Studio PIPPA

3.1.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Studio PIPPA dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1.Het door de opdrachtgever aan Studio PIPPA geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Studio PIPPA en opdrachtgever.

4.2.Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Studio PIPPA, dat al het door opdrachtgever aan Studio PIPPA verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Studio PIPPA te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Studio PIPPA het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Studio PIPPA zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1.  Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Studio PIPPA zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio PIPPA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

6.4. Studio PIPPA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.5. Mochten er onverwacht verzendkosten in verband met levering van producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Artikel 7. Levertijd

7.1. Door Studio PIPPA opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

8.2. Indien Studio PIPPA, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Studio PIPPA gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studio PIPPA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.4. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bovendien wordt daarnaast een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag vermeld op de offerte in rekening gebracht.

Artikel 9. Ontwerpen van publicatie 

9.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Studio PIPPA zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor opdrachtgever instaat.

9.2. Studio PIPPA is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en rechten

10.1.  Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Studio PIPPA.

10.2. In geval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Studio PIPPA niet nakomt is Studio PIPPA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Studio PIPPA op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

10.3. Studio PIPPA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio PIPPA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Studio PIPPA.

10.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

10.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio PIPPA tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Studio PIPPA, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De opdrachtgever dient de doorStudio PIPPA uitgeschreven facturen via overschrijving te voldoen. Het betalen van de facturen dient, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is een nalatigheidsintrest van 15% verschuldigd.

11.2. Alle door Studio PIPPA uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.4. Bezwaren tegen het bedrag van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Studio PIPPA aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Studio PIPPA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.

12.3. Aansprakelijkheid van Studio PIPPA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op Studio PIPPA geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Studio PIPPA.

12.5. De aansprakelijkheid van Studio PIPPA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Studio PIPPA onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Studio PIPPA ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio PIPPA in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onmiddellijk en dit ten laatste de eerste werkdag volgend op het ontstaan van de schade schriftelijk bij Studio PIPPA meldt.

12.7. De opdrachtgever vrijwaart Studio PIPPA voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Studio PIPPA geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Overmacht

13.1.  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Studio PIPPA door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Studio PIPPA kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1.Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene voorwaarden

15.1. Studio PIPPA behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Studio PIPPA of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

16.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter. Alleen de rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne is bevoegd.

16.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.